Algemene voorwaarden

Omdat de algemene voorwaarden enorme lappen tekst zijn (link onderaan pagina) hierbij de belangrijkste punten:

Wij doen ons best om mooie dingen te maken waar jij blij van wordt en jij betaalt ons de afgesproken prijs.

Wanneer het bedrukte textiel betreft kun je het binnenstebuiten wassen tot 40 graden. Gebruik geen wasdroger.

Als je iets bij ons koopt uit de webshop:
• heb je het recht om het terug te sturen wanneer het je niet bevalt
• binnen 14 dagen
• in dezelfde staat als waarin je het ontvangen hebt
• met onderstaand formulier
• je krijgt dan je geld terug Als je een product bij ons besteld:
• maken wij het zoals afgesproken
• je kunt het niet terugsturen als je je bedenkt
• wel heb je 48 uur de tijd om te controleren of het product is geleverd zoals afgesproken. Als je ons een opdracht geeft:
• ontvang je van te voren een offerte
• is het jouw verantwoording om te zorgen dat we over de benodigde informatie/tekst/foto’s beschikken
• kun je ons erop aanspreken als we het dan niet binnen de afgesproken tijd klaar hebben

Wanneer je ontevreden bent of een door ons geleverd product of dienst, meldt dit dan schriftelijk met opgaaf van reden en de gewenste oplossing. We zullen dan samen kijken hoe we tot een redelijke oplossing kunnen komen.

De uitgebreide voorwaarden kun je hier onder lezen.

We hopen natuurlijk dat je tevreden bent over je bestelling en dat je er veel plezier van zult hebben!

Met vriendelijke groet, Mirjam en Asha Ganzevles

Webwinkel

Algemene Voorwaarden - webwinkel Silly Goose

Inhoudsopgave:

Artikel   1 - Definities

Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 - Toepasselijkheid

Artikel   4 - Het aanbod

Artikel   5 - De overeenkomst

Artikel   6 - Herroepingsrecht

Artikel   7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel   8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Artikel   9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 11 - De prijs

Artikel 12 - Nakoming en extra garantie

Artikel 13 - Levering en uitvoering

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 15 - Betaling

Artikel 16 - Klachtenregeling

Artikel 17 - Geschillen

Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 • Dag: kalenderdag;
 • Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 • Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 • Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 • Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 • Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
 • Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer 

Silly Goose, Lange Zandstraat 61, 7412 CE Deventer

KvK 58694641, BTW NL210766657B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 • Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 • Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 • Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod

 • Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 • Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 • Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 - De overeenkomst

 • De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 • Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 • Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 • De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 • De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 • het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 • de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 • de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
 • indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 • In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij producten:

 • De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 • De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 • als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 • als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 • bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

 • De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 • De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

 • Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 • Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 • Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 • De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 • De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 • Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 • Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 • De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 • Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 • De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 • Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
 • De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
 • de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
 • de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
 • De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
 • hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
 • hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
 • de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
 • Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 • Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 • De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 • De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 • Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 • Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 • Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
 • Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
 • de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 • de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 • Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;
 • Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
 • Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
 • Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 • Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 • Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 • Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 • Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 • Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 • Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
 • De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
 • de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 • de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 - De prijs

 • Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 • In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 • Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 • Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 • De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

 • De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 • Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 • Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 - Levering en uitvoering

 • De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 • Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 • Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 • Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 • Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

 • De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 • De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 • De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
 • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
 • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
 • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:

 • Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 • In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 • Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 • Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur:

 • Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 15 - Betaling

 • Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 • Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 • De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 • Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 16 - Klachtenregeling

 • De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 • Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 • Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 • De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 17 - Geschillen

 • Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Opdrachten

Algemene Voorwaarden - voor opdrachten (textieldruk, drukwerk, ontwerpen en illustraties)

Silly Goose

info@sillygoose.nl

06 38014001 (Asha)
0575 795138 (Mirjam)

Lange Zandstraat 61
7412CE Deventer

BTW NL210766657B01
KvK 58694641

Artikel 1: ALGEMEEN

1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle, ook precontractuele en toekomstige, rechtsverhoudingen tussen Silly Goose en haar opdrachtgever of koper.

2) Door opdrachtgever of koper gehanteerde voorwaarden kunnen op en tussen partijen gesloten overeenkomst slechts van toepassing zijn indien ze door Silly Goose schriftelijk zijn aanvaard.

3) Indien enige bepaling uit deze voorwaarden in of buiten rechte wordt vernietigd, dient bij de bepaling van hetgeen tussen partijen rechtens is zo nauw mogelijk te worden aangesloten bij de vernietigde bepaling.

4) Voorzover toepasselijk moet deze voorwaarden onder het begrip "zaken" onder meer zowel worden verstaan voor menselijke beheersing vatbare stoffelijke objecten, als diensten.

5) Deze voorwaarden gelden ook ten gunste van het eventuele personeel van Silly Goose en van derden die bij uitvoering van met Silly Goose gesloten overeenkomsten worden ingeschakeld.

Artikel 2: TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

1.-Alle offertes/aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij zij een termijn voor aanvaarding bevatten.
Indien een offerte/aanbieding vrijblijvend aanbod bevat en dit door de opdrachtgever of koper wordt aanvaard, heeft Silly Goose het recht het aanbod binnen twee dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
De aanbiedingen zijn gebaseerd op de eventueel bij de aanvraag van de zijde van de opdrachtgever of koper verstrekte gegevens.

2.-Toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van Silly Goose binden Silly Goose slechts voor zover deze toezegging en/of afspraken door Silly Goose schriftelijk zijn bevestigd.

3.-Alle overeenkomsten zijn geldig zodra de opdracht is gegeven aan Silly Goose. Alle opdrachten die uitgevoerd zijn kunnen niet terug gedraaid worden. Het doorgeven van verkeerde bestellingen o.a. verkeerde maten, kleuren, bedrukkingen kan Silly Goose niet aansprakelijk gesteld worden.

4.-Artikelen die worden besteld als proef o.a. voor kleuren en maten worden niet teruggenomen, tenzij het aan de kleding zelf ligt (o.a. gaten, foutieve stiksels).

Artikel 3: PRIJZEN

1.-Prijzen van artikelen, zoals getoond in de webwinkel, gelden inclusief omzetbelasting.
2.-Prijzen in offertes, betreffende diensten voor bedrijven, gelden exclusiefomzetbelasting tenzij anders vermeld.

3.-De door Silly Goose genoemde prijs is gebaseerd op inkoopprijzen en op andere kostenfactoren. Wanneer een van de prijsbestanddelen na totstandkoming van de overeenkomst en voor algehele uitvoering ervan wordt verhoogd, is Silly Goose gerechtigd de overeengekomen prijs naar rato te verhogen. Kostenfactoren zijn onder meer valutaschommelingen die betrekking hebben op de door Silly Goose ingekochte zaken, belastingen, heffing, rechten en dergelijke, ook indien de verhoging daarvan ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst voorzienbaar was. Indien de hier bedoelde prijsverhoging meer dan 10% bedraagt heeft de opdrachtgever of koper het recht de overeenkomst na aankondiging van prijsverhoging door Silly Goose te ontbinden, doch slechts voor zover hij
zich binnen 8 dagen na de aankondiging aan Silly Goose kenbaar maakt. Indien de opdrachtgever of koper een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitvoering van een bedrijf of beroep en de prijsverhoging plaatsvindt binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst, is hij bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 4: VERVOER EN/OF RISICO

1.-Alle door Silly Goose geleverde zaken reizen voor haar rekening en risico tot aan het moment van aflevering aan het door de opdrachtgever of koper opgegeven adres. De wijze van transport wordt door Silly Goose bepaald.
Indien de af te leveren zaken van Silly Goose rechtstreeks aan de opdrachtgever of koper wordt overhandigd, reizen die zaken, in afwijking van het bovenstaande, voor rekening en risico van de opdrachtgever of koper vanaf het moment van overdracht.

Artikel 5: LEVERINGSTERMIJN, LEVERING EN/OF INSTALLATIE

1.-De opdrachtgever of koper dient Silly Goose volledig en juist in te lichten omtrent (de omvang van) de uit te voeren werkzaamheden en de omstandigheden waaronder die werkzaamheden dienen te worden verricht. Indien blijkt dat inlichtingen niet volledig, dan wel onjuist, waren en als gevolg daarvan door Silly Goose extra kosten dienen te worden gemaakt, zullen deze kosten waaronder manuren, extra materiaalkosten en vervoerskosten, door Silly Goose aan de opdrachtgever of koper in rekening worden gebracht.

2.-De opdrachtgever of koper dient ervoor te zorgen dat Silly Goose zonder bijkomende werkzaamheden op het overeengekomen tijdstip met de opdracht kan beginnen.

3.-Indien een bepaalde leveringstermijn is overeengekomen en/of dat binnen een bepaalde termijn door Silly Goose met de werkzaamheden binnen een bepaalde termijn zullen zijn voltooid, wordt deze termijn verlengd indien en voorzover de opdrachtgever of koper nog niet alle voor de uitvoering van overeenkomst noodzakelijke voorbereidingen heeft getroffen.

4.- Silly Goose is na overschrijding van een bepaalde leveringstermijn slechts in verzuim, indien zij van de opdrachtgever of koper een schriftelijke ingebrekestelling heeft ontvangen, waarin haar nog een redelijke termijn wordt aangeboden om tot levering over te gaan en nakoming daarvan binnen deze termijn uitblijft.

5.-Bij overschrijding van laatstbedoelde termijn zal opdrachtgever of koper het recht hebben om ontbinding van de overeenkomst te vorderen. De opdrachtgever of koper heeft in dat geval geen recht op schadevergoeding en evenmin recht om, al dan niet met rechtelijke machtiging, werkzaamheden ter uitvoering van verbintenissen uit de overeenkomstvoor rekening van Silly Goose te (doen) verrichten, behoudens voor zover de overschrijding van in de het vorige lid bedoelde redelijke termijn het gevolg is van omzet, dan wel grove schuld van Silly Goose.


6.- Silly Goose heeft, indien zij tengevolge van een handelen of nalaten door de opdrachtgever of koper, dan wel door derden, niet in de gelegenheid is om de overeenkomst uit te voeren en/of de zaken aan de opdrachtgever of koper af te leveren, de te leveren zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever of koper op te slaan of te doen opslaan.
Ondanks het voorgaande blijft de opdrachtgever of koper gehouden op overeengekomen prijs voor de verrichten werkzaamheden en/of de te leveren zaken betalen.

7.-Indien Silly Goose niet tijdig levert, niet tijdig met de werkzaamheden een aanvang maakt en/of deze niet tijdig voltooid, is de opdrachtgever of koper behoudens voorzover hij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep niet gerechtigd de verplichtingen die uit de met Silly Goose gesloten overeenkomst voor hem voortvloeien op te schorten.

8.- Silly Goose is bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren en/of bij uitvoering ervan derden in te schakelen.

9.-De hoeveelheid gepersonaliseerde of op maat bedrukte goederen mag maximaal 10% afwijken, te weinig geleverde goederen worden door Silly Goose gecrediteerd. Teveel geleverde goederen worden door Silly Goose niet in rekening gebracht en dienen te worden teruggestuurd. Aan nalevering van te weinig geleverde goederen binnen de marge van 10% van het totaal kunnen extra kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 6: WIJZIGING/ANNULERING

1.-Wijziging of annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever of koper behoeft de uitdrukkelijke schriftelijke instemming van Silly Goose. Indien de opdrachtgever of koper de gesloten overeenkomst wenst te wijzigen of te annuleren, is hij gehouden de daaruit voor Silly Goose voortvloeiende inkomens en/of vermogenschade te vergoeden.

Artikel 7: EIGENDOMSVOORBEHOUD

1.- Silly Goose behoudt zich eigendom voor van de aan de opdrachtgever of koper krachtens de overeenkomst (af)geleverde zaken, totdat de overeengekomen prijs met betrekking tot deze zaken en de daarbij ten behoeve van opdrachtgever of koper verrichte of te verrichten werkzaamheden geheel is voldaan, alsmede totdat de vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever of koper zijn voldaan.

2.-De opdrachtgever of koper verbindt zich met betrekking tot de in lid 1 genoemde zaken geen beschikkingsdaden te verrichten zoals inpandgeving of anderszins deze zaken te bewaren of aan derden af te staan, behoudens voor zover de opdrachtgever of koper op dat moment aan zijn verplichtingen jegens Silly Goose heeft voldaan.

3.-Indien de opdrachtgever of koper handelt in strijd met hierboven in lid 2 genoemde verplichtingen, heeft Silly Goose het recht alle door haar (af)geleverde zaken te verwijderen en terug te nemen. De opdrachtnemer of koper is verplicht Silly Goose daartoe alle medewerking te verlenen, met name door haar en/of door haar aangewezen personen toegang tot het bedrijf of andere door hem gebruikte ruimte te verlenen.

Artikel 8: BETALING

1.- Silly Goose is ten allen tijde gerechtigd voor het nakomen van opeisbare en niet opeisbare betalingsverplichtingen van de opdrachtgever of koper zekerheidsstelling, dan wel gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen.

2.-Betaling geschiedt vooruit of onder rembours, tenzij anders is overeengekomen.

3.-Indien enige betalingstermijn door de opdrachtgever en/of koper is overschreden, is het integraal openstaande factuurbedrag, naast de overige nog openstaande facturen, zonder ingebrekestelling terstond opeisbaar. Zulks is eveneens het geval indien sprake is van surséance van betaling, faillissement en of curatele.

4.-Indien betaling niet volledig binnen de gestelde termijn heeft plaatsgevonden, is de opdrachtgever of koper terstond van rechtswege in verzuim en is, na het verstrijken van de in lid 2 genoemde betalingstermijn aan Silly Goose een rente verschuldigd ter hoogte van de wettelijke rente ex artikel 6:119 BA te vermeerderen met 2% over het openstaande bedrag.

5.-In het bovenomschreven geval is de opdrachtgever of koper eveneens verplicht het buitenrechtelijke incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten aan Silly Goose te voldoen. Bovenomschreven verplichtingen laten aanspraken van Silly Goose om integrale schadevergoeding te verkrijgen onverlet.

6.- Silly Goose is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat de opdrachtgever of koper aan al zijn opeisbare verplichtingen jegens haar heeft voldaan.

Artikel 9: RECLAME

1.-De opdrachtgever of koper is verplicht het werk en/of het geleverde onmiddellijk na voltooiing, respectievelijk levering ervan op zichtbare gebreke en/of aantallen te controleren. Bij zichtbare gebreken en/of onjuiste aantallen dient de opdrachtgever of koper binnen een termijn van 48 uur na levering of voltooiing van het werk schriftelijk en gemotiveerd daarvan aan Silly Goose mededeling te doen, bij gebreke waarvan de geleverde zaken en/of het werk geacht worden, dan wel wordt, in goede staat en hoeveelheid te zijn aanvaard.

2.-Andere gebreken moeten onmiddellijk na ontdekking, dan wel onmiddellijk nadat zij redelijkerwijze hadden kunnen worden ontdekt, doch in ieder geval binnen 8 dagen na voltooiing van het werk of na levering schriftelijk en gemotiveerd aan Silly Goose worden gemeld, bij gebreke waarvan het werk of de geleverde zaken geacht worden, in goede staat en/of hoeveelheid te zijn aanvaard.

3.-Reclame geeft de opdrachtgever of koper geen recht betaling te weigeren of te schorten.

4.-Indien Silly Goose van oordeel is dat een reclame terecht is ingediend, heeft Silly Goose het recht om na overleg met opdrachtgever of koper de factuur te crediteren voor een evenredig deel ervan of de overeenkomst opnieuw na te komen met instandhouding van de bestaande overeenkomst, zulks onder verplichting van de opdrachtgever of koper aan Silly Goose op haar verzoek het niet deugdelijk geleverde franco te retourneren.

5.-Op Silly Goose rust geen enkele verplichting met betrekking tot een ingediende reclame indien de opdrachtgever of koper niet aan al zijn verplichtingen jegens Silly Goose tijdig en volledig heeft voldaan.

6.-Een reclame betreffende geleverde zaken kan geen invloed hebben op eerder geleverde of alsnog te leveren zaken.
Ook niet aan al zijn of zullen worden geleverd ter uitvoering van dezelfde overeenkomst.

7.-Geen reclame kan worden behandeld indien geleverde zaken niet meer in elk opzicht in exact dezelfde staat verkeren als ten tijde van de levering.

8.- Silly Goose is bevoegd retourzendingen te weigeren, tenzij de mogelijkheid van retournering uitdrukkelijk is overeengekomen.

9.- Gepersonaliseerde of op maat bedrukte producten worden nimmer retour genomen tenzij het een productiefout of andere fout onzerzijds betreft, dit ter beoordeling van Silly Goose.

10.-Indien bij nabestelling of hernieuwde bestellingen van dezelfde zaken, sprake is van geringe afwijking in grijswaarde, kleur, omvang, dikte of uitvoering, bestaat aan de zijde van de opdrachtgever of koper geen recht van reclame.

Artikel 10: VRIJWARING

1.-De opdrachtgever of koper vrijwaart Silly Goose tegen alle afspraken van derden terzake van door deze in verband met de door Silly Goose verrichtte werkzaamheden en/of (af)geleverde zaken geleden of te lijden schade.

Artikel 11: OVERMACHT

1.-Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming die niet aan Silly Goose kan worden toegerekend.
Daaronder wordt in ieder geval begrepen een tekortkoming als volgt van:
-deconfiture van en/of ernstige verstoring van het productieproces bij toeleveranciers van Silly Goose;
-werkstaking;
-brand;
-bijzondere weersomstandigheden;
-overheidsmaatregelen, waaronder in- en uitvoerverboden en in- en uitvoerbelemmeringen.

2.-In geval van overmacht is Silly Goose bevoegd hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de overmachtsituatie heeft opgehouden te bestaan, dan wel de overeenkomst, al dan niet aanvankelijk voor opschorting te hebben gekozen, geheel of ten dele te ontbinden. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Silly Goose langer uitblijft dan 3 maanden, is de opdrachtgever of koper bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat het geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat, evenwel met inachtneming van het volgende lid.

3.-Indien Silly Goose bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij bevoegd dat gedeelte afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever of koper gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het en afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 12: AANSPRAKELIJKHEID

1.- Silly Goose aanvaardt geen aansprakelijkheid voor door de opdrachtgever of koper geleden schade, behoudens voorzover de opdrachtgever of koper aantoont dat de schade het gevolg is van een toerekenbaar tekortkoming in de nakoming van haar verbintenissen en/of een door haar gepleegde onrechtmatige daad en zich geen van de navolgende beperkingen van aansprakelijkheid voordoen.

2.- Silly Goose is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade van opdrachtgever of (op)koper door welke oorzaak ook ontstaan.
De opdrachtgever of (op)koper dient zich zonodig tegen deze schade te verzekeren;

3.-Door Silly Goose in afbeelding, catalogi, tekening of op andere wijze verstrekte opgaven omtrent maten, grams en toepassingen, alsmede andere specificaties voorkomende in prijscouranten. Aanbiedingen en/of orderbevestigingen en reclamemateriaal worden ongeacht bij benadering en vrijblijvend te zijn gegeven. Voor eventuele onjuistheden aanvaardt Silly Goose op generlei wijze enige aansprakelijkheid.

4.-Indien en voorzover aansprakelijkheid van Silly Goose vaststaat, zal de omvang van de aan de opdrachtgever of koper verstrekte schadevergoeding steeds zijn beperkt tot ten hoogste:
-ten aanzien van geleverde zaken: het factuurbedrag;
-ten aanzien van verrichtte werkzaamheden: het bedrag waarvoor Silly Goose een beroeps aansprakelijkheidverzekering heeft afgesloten.

Artikel 13: GARANTIE

1.- Silly Goose staat in voor de deugdelijkheid van de door haar verrichte werkzaamheden en/of door haar geleverde zaken, met dien verstande dat Silly Goose als gevolg van niet deugdelijk verrichtte werkzaamheden of niet deugdelijk geleverde zaken, gedurende 3 maanden na voltooiing van het werk en/of levering van de niet deugdelijke zaken, de overeengekomen werkzaamheden opnieuw zal uitvoeren en bedoelde zaken, ten keuze van Silly Goose, zal vervangen of herstellen. Een en ander geldt slechts voor zover de aansprakelijkheid van schade niet in de onderhavige algemene voorwaarden is uitgesloten.

2.-Gebreken die zijn ontstaan door normale slijtage, door onoordeelkundig of onjuist gebruik, of na een door de opdrachtgever of koper zelf, of door derden, zonder toestemming van Silly Goose, aangebrachte wijziging of reparatie en/of vanwege in opdracht van de opdrachtgever en koper gebruikte materialen of werkwijze(n), vallen buiten de garantie.

3.-Aanspraak op garantie bestaat slechts indien de opdrachtgever of koper aan al diens verplichtingen jegens Silly Goose (zowel financieel als anderszins) tijdig en volledig heeft voldaan.

4.-Indien de opdrachtgever of koper een beroep kan doen op een door de fabrikant en/of leverancier van het geleverde verstrekte fabrieksgarantie zal die garantie tussen partijen gelden, met dien verstande dat de door Silly Goose gegeven garantie nimmer een grotere omvang dan deze garanties kunnen hebben.

5.-Op herstel of vervanging zijn de onderhavige algemene voorwaarden gelijkelijk van toepassing.